तथ्याङ्क सङ्कलन सहयोगको लागि अनुरोध

भक्तपुर नपाबाट विदेशमा रोजगारी तथा अध्ययनको सिलसिलामा विदेशमा रहेर हाल फर्कन चाहने नगरबासीहरुको तथ्यांक संकलन फाराम ।

यो विवरण नगरपालिकाको आन्तरिक प्रयोजनको लागि मात्र प्रयोग गरिनेछ । यसमा भरिएको विवरण सबै गोप्य राखिनेछ ।

     धन्यवाद