Naag pokhari (Sundhara of Bhaktapur)

Nag pokhari inside goldengate image

Nag pokhari inside goldengate

Naag Pokhari inside Durbar Square image

Naag Pokhari inside Durbar Square